راهیابی هنرجویان پژوهشگر هنرستان پسرانه سما به مسابقات کشوری جشنواره خوارزمی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 18 مرداد 1395 10:36

باشگاه پژوهشگران ونخبگان
 با دريافت فراخوان وجذب دانش آموزان نخبه وپژوهشگر از طرف باشگاه پژوهشگران ونخبگان سما فعاليت هاي مرتبط آغاز گرديدپيرو اين امر اقدامات اوليه جهت شناساي وجذب در هنرستان آغاز گرديد واز بين تيم هاي دانش آموزي پژوهشگر افراد واجد شرايط شناسايي شدند وتشكيل پرونده گرديد وبه سازمان سما ارسال و درپايان اسفند ماه سال 94 براي اولين بار در استان مركزي شش دانش آموز موفق به پذيرش در اين باشگاه شدند.
امادگي جهت جشنواره جوان خوارزمي
ازابتدا سال تحصيلي اقدام به شناسايي و جذب دانش آموزان مستعد جهت حضور در جشنواره خوارزمي گرديد ودراين راستا ازبين تيم هاي پژوهشي شكل گرفته در هنرستان تعداد 8 نفر دانش آموز مستعد برگزديده شدند. در ادامه جهت آماده سازي اين افراد كلاسهاي تخصصي پژوهش شكل گرفته و اين دانش آموزان دركلاسهاي مذكور شركت كرده و امادگي لازم راجهت حضور در مسابقات پيدا كردند در طول اين دوره دانش آموزان اقدام به ارائه طرح هاي نوآورانه وخلاقانه و برخي نيز به تشكيل گروه نمودند.با گذشت زمان طبق برنامه از پيش تعيين شده طرح ها تكميل ونقشه هاي فني تهيه گرديد سپس باخريد تجهيزات مربوطه توسط هنرستان عمليات طراحي وساخت آغاز گرديد در اواسط ارديبهشت كار ساخت ووتست دستگاه ها به پايان رسيده و وارد مرحله ي گزارش نويسي وتهيه مستندات جشنواره خوارزمي گرديدند در طول اين مدت اسناد مبوطه به دبيرخانه جشنواره خوارزمي به صورت الكترونيكي وفيزيكي ارسال گرديد
مرحله منطقه اي جشنواره جوان خوارزمي
در اين مرحله كه بصورت منطقه اي برگزار گرديد كل طرح هاي پژوهشي (6 طرح) ارائه شده حائز رتبه برتر گرديد وبه مرحله استاني را پيدا كردند
مرحله استاني جشنواره جوان خوارزمي
در اين مرحله تاكنون 3 طرح داوري گرديده كه هر سه طرح داوردي گرديده كه هر سه طرح حائز رتبه برتر شده وبه مرحله كشوري راه يافتند

در مرحله استاني هر 6 طرح پذيرفته شد و كل طرحهاي پژوهشي هنرستان حائز رتبه وبه مسابقات كشوري راه يافتند و از بين 14 نفر برگزيده پسر در استان مركزي 8نفر از هنرجويان هنرستان مي باشند